Betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Annulering

Indien een opdracht door de cliënt wordt geannuleerd, is de cliënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld, daar wij anders de kosten van de gereserveerde tijd in rekening zullen brengen.

Toepasselijk recht

Op alle opdrachten/ overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de cliënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te s’-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

Betaling 

Wanneer de zorgverzekering de kosten van de behandeling(en) en/ of hulpmiddel(en) niet (meer) dekt, worden de kosten op de cliënt verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of er geen aanvullende verzekering is. Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien de cliënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, zal de podotherapeut de cliënt een rappel/ sommatie zenden om alsnog binnen 5 dagen na dagtekening rappel/sommatie te betalen. De cliënt is dan een bedrag van € 7,50 verschuldigd wegens de extra administratieve werkzaamheden.

De podotherapeut is gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na factuurdatum. Tevens zullen bij te late betaling alle op de inning van zijn/ haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn. Deze kosten zijn 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 48,40 incl BTW.

Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn de bepalingen eveneens van toepassing.

Hier vind u de betalingsvoorwaarden als PDF.